Kontakt


Názov združenia: Vegetabil – sušiareň liečivých rastlín
Sídlo: Záhradná 183/42, 094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika
E-mail: ozvegetabil@gmail.com

Právna forma: Občianske združenie, IČO: 52753506
Registrácia na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-900/90-57693

Bankový účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK80 0900 0000 0051 6864 9092, SWIFT: GIBASKBX

Zápis sušiarne v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: Pamiatkový objekt – podrobnosti (pamiatky.sk)


Zuzana Hrehová
Funkcia: predsedníčka
E-mail: zuzana.hrehova@yahoo.co.uk
Mobil: +421 904 195 248

Ondrej Glod
Funkcia: podpredseda
E-mail: ondrej.glod@tripolitana.sk
Mobil: +421 908 346 281